En

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Nadačního fondu 8smička.
V platném znění ke dni 15. 06. 2020.

1. Úvodní ustanovení

01.01. → Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nakladatelem a fyzickou osobou prostřednictvím objednávkového formuláře nakladatele na adrese 8smicka.com a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím objednávkového formuláře nakladatele.

01.02. → VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

01.03. → Nakladatel (Prodávající): 

Nadační fond 8smička
Kamarytova 97
Humpolec, 396 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl N, složka 324
IČ: 06108857, DIČ: CZ06108857.

Objednávky/rezervace/dotazy: +420 565 650 906 
Email: objednavky@8smicka.com

01.04. → Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek nakladatele na adrese 8smicka.com, který prostřednictvím internetu / systému objednávkového formuláře odeslal řádnou objednávku nebo žádost o rezervaci zboží.

01.05. → Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. 

2. Dodací podmínky

02.01. → Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového formuláře na stránkách www.8smicka.com, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

02.02. → Internetová stránka prodávajícího poskytuje zákazníkům základní informace a fotografii nabízeného produktu včetně uvedení ceny a objednání produktu (zboží). Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, bez výpočtu poštovného. Poskytnutá cena při objednávce je cena konečná. Nevztahují se na ni další slevy ani další akce. Ceny zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

02.03. → Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách 8smicka.com je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

02.04. → Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). 

Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží vyplní kupující do internetového formuláře prodávajícího)
  • způsobu dodání objednávaného zboží včetně odkazu na ceník České pošty, a.s. v souvislosti s výpočtem ceny doručení.

02.05. → Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

02.06. → Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

02.07. → Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

02.08. → Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím PDF je stažení. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

02.09. → Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

02.10. → Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

02.11. → Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro kamenné prodejny provozovatele. 

3. Dodací podmínky

03.01. → Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta), kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky (u platby kartou po připsání peněz na účet prodávajícího).

03.02. → Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce:

Česká pošta:
Balík do ruky – běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího
Balík na poštu

03.03. → Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4. Cena zboží a Platební podmínky

04.01. → Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platba převodem 
Zákazník může zvolit platbu kupní cenu převodem, k ceně bude připočítána cena za přepravu dle platného ceníku České pošty.

04.02. → Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.5. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

04.03. → V případě platby na dobírku a/nebo platby při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

04.04. → Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.10. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

04.05. → Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

04.06. → Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

5. Práva z vadného plnění

05.01. → Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

05.02. → Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

05.03. → Ustanovení článku 07.02. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

06.04. → Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

05.05. → Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 07.07. VOP.

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od kupní smlouvy.

05.06. → Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

05.07. → Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 07.02. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

05.08. 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:

Nadační fond 8smička
Kamarytova 97
396 01 Humpolec
tel.: +420 565 650 906
e-mail: info@8smicka.com

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

05.09. → Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

05.10. → Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

05.11. → Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

05.12. → Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: objednávky@8smicka.com, nebo na tel.: +420 565 650 906.

05.13. → Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce. Spor lze též řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

06.01. → Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

06.02. → Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

06.03. → Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 8.1. těchto obchodních podmínek).

06.04. → Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

06.05. → Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

06.06. → Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: Nadační fond 8smička, Kamarytova 97, 396 01 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

06.07. → Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

06.08. → Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

06.09. → Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

06.10. → Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

07.01. → Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

07.02. → Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

07.03. → Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: objednavky@8smicka.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

07.04. → Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

07.05. → Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.8smicka.com v sekci Ochrana osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

09.01. → Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

09.02. → Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 06. 2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na 8smicka.com.

09.03. → Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

09.04. → Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.